MADISON, Wis. (AP) - Gov. Scott Walker hu rau Wisconsin National Tus Neeg Saib Xyuas thaum muaj xwm ceev kom ua lub luag haujlwm pabcuam huab cua daj cua dub.

Walker tau tshaj tawm txoj cai tswj hwm kom cov tswv cuab tiv thaiv muab kev kho mob thiab lwm yam kev pab rau cov neeg raug tsim txom nag xob nag cua Irma thiab Maria. Tus tswv xeev hais tias qhov kev txiav txim no yog tshwm sim los ntawm kev thov kev pab los ntawm Puerto Rico thiab US Virgin Islands nyob hauv Txoj Cai Pab Thaum Muaj Xwm Ceev. Tamsis no tsis muaj lus qhia tias yuav muaj pes tsawg leej tau txais kev pab.

Tsoomfwv Meskas Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Xwm Ceev hais tias ntau tshaj li ib feem plaub ntawm Puerto Rico cov pej xeem tsis muaj lub qhov dej txaus siv thiab tsuas muaj 17 feem pua ​​muaj hluav taws xob nyob. Feem ntau txoj kev kaw. Cov xwm txheej hauv Asmeskas Tebchaws Asmeskas cov Islands tuaj tsis zoo ib yam, nrog rau kev siv fais fab loj.