ASHLAND, Wis. (AP) - Tus xib fwb qhia ntawv qib qis hauv Ashland tau raug ncua vim muaj kev tshaj tawm hauv xov xwm txog kev tua neeg Meskas tus caj ces tuag los ntawm tus tub ceev xwm saib xyuas.

Ashland Tus Thawj Saib Xyuas Tsev Kawm Keith Hilts hais tias cov lus tshaj tawm los ntawm Ojibwe tus kws qhia lus qhia Sandra Gokee yog qhov ua tsis ncaj thiab tsis haum.

KBJR-TV tshaj tawm hais tias tus thawj saib xyuas tsev kawm ntawv tau hais tias Gokee cov lus tau tsim kev kub ntxhov nrog cov tub ceev xwm thiab kev sib cav sib ceg hauv tsev kawm. Ib qho kev xa tawm ntawm Gokee lub Facebook nplooj ntawv hais tias Jason Pero raug "tua los ntawm tub ceev xwm."

Tus me nyuam tub 14-xyoo-laus raug tua los ntawm tus Thawj Fwm Lub hli dhau los ntawm Bad River Band reservation. Wisconsin Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees hais tias Pero tsis kam tso cov tub rog tua neeg ua ntej nws tua.

Gokee yog lub sijhawm them nyiaj rau cov thawj coj. Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Kawm yuav txiav txim qhov kev ncua ntawv.