Hnub Thursday, Lub Kaum Hlis 4, tus sawv cev ntawm Republican Patrick Snyder, Schofield, thiab Democrat Alyson Leahy, Wausau, tau sib cav txog cov teeb meem tseem ceeb tshaj plaws nyob rau hauv Pawg Neeg Thib 85th nrog WPR's Rick Reyer thiab Shereen Siewert ntawm Wausau Pilot thiab Tshawb Xyuas.

lub 85th Lub Rooj Sib Tham Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv nyob hauv nruab nrab ntawm Lub Nroog Marathon. Nws suav nrog cov nroog Wausau thiab Schofield, cov zos ntawm Rothschild, Hatley thiab Elderon, thiab cov nroog ntawm Ringle thiab Norrie. Nws tseem suav nrog Wausau chaw lag luam sab hnub poob thiab Aspirus Wausau Tsev Kho Mob lub tsev kawm ntawv.

Mloog qhov xam phaj tag nrho ntawm qhov link hauv qab no, los sis qhib rau thaum 7 teev tsaus ntuj, Kaum Hli 5 rau kev txuas lus ntawm 90.9 WHRM.

https://www.wpr.org/shows/oct-4-2018-85th-assembly-debate

Kev xaiv tsa nom tswv yuav teem rau hnub Tuesday, Kaum Ib Hlis 6