WAUSAU - The Marathon County AOD Txoj Haujlwm Sib Koom Tes yuav tshaj tawm lub asthiv no ntawm cov yeeb yaj kiab “Sau Ntawv Sau,” uas sau txog ib tug tub hluas los ntawm sab qaum teb Wisconsin uas tawm tsam nrog kev quav yeeb tshuaj

Tam sim ntawd qhov kev tshuaj ntsuam thaum Lub Ib Hlis tim 29, Lub Chaw Pabcuam Tiv Thaiv AIDS ntawm Wisconsin yuav muab kev qhia paub txog kev tiv thaiv kev noj tshuaj ntau dhau, uas cov neeg tuaj koom muaj cai tau txais ob koob tshuaj dawb (qhov ntswg) ntawm kev tiv thaiv tshuaj opiate thim rov qab, Narcan.

Qhov kev tshwm sim yuav muaj txij thaum 11 teev sawv ntxov txog 1 teev tsaus ntuj ntawm North Central Health Care Theatre, 1100 Lakeview Drive, Wausau.

Xav tau rau npe ua ntej, tab sis tsis tseev kom ua. Qhov xwm txheej no yuav hais dua rau lub Peb Hlis 6.

Yog xav paub ntau ntxiv, mus saib AOD Partnership's Facebook Event, facebook.com/events/2327347640841603/.

Yog xav paub ntxiv txog qhov sau “Cov Ntawv Sau Sau”, mus saib sau-off.com.