MADISON, Wis. (AP) - Xeev Wisconsin Tus Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb yog tiv thaiv nws lub koom haum txoj cai kev ua phem thiab kev thab ua phem rau cov neeg tsim cai lij choj hauv xeev. tau ntsib nrog tus tub rog poj niam uas liam tias nws tau thab thiab tus ua txhaum tsis raug rau txim.

Maj. Gen. Donald Dunbar xa Fitzgerald ib tsab ntawv Lub Peb Hlis 7. Lawv kuj tuaj yeem sau daim ntawv tshaj tawm yam tsis muaj kev lees paub. Cov ntawv no mus rau Xeev Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees. Raws li lub koom haum kev tshawb nrhiav Dunbar tuaj yeem coj kev rau txim.

Tamsis no Tsoomfwv Meskas Pab Tub Rog tabtom tshawb nrhiav cov kev raug thab vim yog txivneej / pojniam nyob hauv Wisconsin Air National Guard chav tub ceevxwm.