MADISON, Wis. (AP) - Xeev Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau tso tawm cov lus qhia tshiab los pab cov tsev kawm ntawv pom tias muaj kev phom sij.

Lub koom haum tau tso Wisconsin Txoj Cai Kev Ntsuam Xyuas Tsev Kawm Ntawv Txoj Cai thiab Wisconsin Comprehensive School Security Framework rau hnub Monday.

Daim ntawv ntsuas kev hem thawj qhia tias tsev kawm ntawv yuav tsum tsim kom muaj pawg neeg soj ntsuam kev hawv uas yuav nug cov tub ntxhais kawm, chav kawm thiab cov kws qhia ntawv txog cov kev hem thawj, qhia txog kev coj cwj pwm tsis zoo

Daim ntawv pov thawj 89-nplooj kev ruaj ntseg daim ntawv teev cov kev coj ua zoo tshaj plaws rau kev tiv thaiv, teb thiab rov qab los ntawm kev ua phem, thiab muab cov lus qhia rau kev txheeb xyuas txog kev muaj kev kub ntxhov. Cov lus qhia muaj xws li cov neeg tuaj saib yooj yim, saib xyuas tsev kawm ntawv huab cua thiab coj los siv rau cov kev tawm tsam uas muaj txij li lub qhov rooj nkag mus rau kev khiav tawm.