MADISON, Wis. (AP) - The Wisconsin Tus Saib Xyuas Lub Xeev tus thawj coj hais tias nws yuav tsis quav ntsej kev quab yuam deev hauv nws qeb.

Tsoomfwv Meskas Tub Rog Tub Rog tseem tshawb nrhiav qhov raug iab liam ua plees ua yi nyob hauv Wisconsin Chav Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb Hauv Tebchaws Meskas txij xyoo 2002. Gov. Tony Evers thiab US Sen. Tammy Baldwin lub hli tas los xav kom tsoomfwv cov thawj coj soj ntsuam Wisconsin National Guard txoj cai rau kev ceeb toom thiab tshuaj xyuas kev raug yuam deev.

Tus Ceev Xwm ntawm lub Koomhaum, Maj. Gen. Donald Dunbar, tau tshaj tawm xov xwm hnub Friday tso rau lub Plaub Hlis yog Lub Tebchaws Poj Niam Yuam Kev Ua Phem thiab Tiv Thaiv Lub Hlis.

Nws hais tias nws yuav tsis saib rau lwm txoj hauv kev quab yuam deev vim tias nws ua txhaum txhua yam muaj nuj nqi nws cov tub rog thiab cov tub rog tuav nyob zoo. Nws hais kom nws cov tub rog xav kom txhua tus neeg hauv lawv pawg ua raws cov txiaj ntsig kev ncaj ncees, lub luag haujlwm thiab kev hwm.