MADISON, Wis. (AP) - US Sen. Tammy Baldwin xav kom Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg tshawb nrhiav seb puas muaj Wisconsin tus neeg saib xyuas tag nrho raug tshem tawm vim nws yws txog qhov ua txhaum cai ntawm kev sib deev hauv nws chav haujlwm.

Tswv Sgt. Jay Ellis cov lus tsis txaus siab txog kev yuam deev thiab ua phem nyob hauv 115th Fighter Wing xyoo dhau los tau ua rau ob qho kev tshawb nrhiav tseem hwv. Nws hais tias lub lim tiam dhau los no nws tau hais tias nws yuav tau txais kev kho mob tawm. Nws ntseeg tias nws cov thawj coj xav tsis lees paub nws cov txiaj ntsig nyiaj laus hauv kev ua pauj rau nws qhov kev tsis txaus siab.

Baldwin tau xa ntawv rau hnub Friday rau Wisconsin Tus Thawj Tuav Haujlwm, Donald Dunbar, thiab Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb (National Guard Bureau) hais kom lawv cheem txoj kev ua.

Nws tau xa ib tsab ntawv Wednesday rau DOD tus neeg soj ntsuam chaw ua haujlwm thov kev tshawb xyuas, hais tias Ellis yog tus tshaj tawm thiab yuav tsum muaj kev tiv thaiv.