WAUSAU - Lub nroog Wausau yuav muaj kev xaiv tsav-thaum ntxov rau kev xaiv nom tswv Meskas xyoo 2020.

Cov neeg uas xav siv txoj kev tsav-dhau los mus xaiv tsa ntxov yuav tsum tau sau npe pov npav hauv nroog Wausau. Mus rau myvote.wi.gov rau npe. Yog xav paub ntxiv thiab daim duab qhia kev ntawm kev tsav-los ntawm kev pov npav, mus ntsib
https://www.ci.wausau.wi.us/Portals/0/Departments/Mayor/Documents/Drive_Thru_VotingAndMap.pdf.

Tsav-hla kev xaiv tsa pib thaum 3 teev txog 7 teev tsaus ntuj Lub Kaum Hli 23 thiab 8 teev sawv ntxov txog 3 teev Kaum Ib Hlis 24.

Tsis tas li, nyob rau hauv tus neeg mus xaiv tsa rau kev xaiv tsa yuav muaj nyob rau hauv lub nroog tus neeg ua haujlwm hauv lub nroog thaum tsav-txog kev pov npav thaum ntxov, thiab cov pej xeem tuaj yeem xaiv tsa hauv chav lis haujlwm tom qab ua tiav kev sau npe.

Tus neeg mus pov npav xaiv tsa tuaj yeem mus ua tiav online nyob ntawm myvote.wi.gov txog Lub Kaum Hli 14. Tom Qab Lub Kaum Hli 14, kev sau npe xaiv tsa yuav tsum ua kom tiav.