WAUSAU - Lub nroog Wausau yuav muaj kev tsav-dhau kev xaiv tsa ua ntej rau kev xaiv nom tswv rau nws cov pej xeem thaum Lub Kaum Hli 23 thiab 24. Nws raug txwv rau nroog Wausau cov pej xeem tsuas yog tus neeg tuaj xaiv tsa tsis tuaj xaiv tsa yuav tsum tau ua nyob hauv lub nroog uas muaj xaiv tsa lub neej. Cov neeg pov npav thaum ntxov tseem yuav tsum tau yog ib tus neeg xaiv tsa hauv nroog Wausau los koom nrog.

Cov neeg nyob hauv Wausau tuaj yeem xaiv tsa los ntawm 3 teev tsaus ntuj txog 7 teev tsaus ntuj 23. 8 sawv ntxov txog 3 teev tsaus ntuj Lub Kaum Hlis 24 hauv Wausau City Hall, 407 Grant St.

Saib ib daim ntawv qhia ntxaws ntxaws ntawm cov kev pov npav hauv no:

Wausau-Tsav-Thru-Thaum Ntxov Voting-flyer

Hu rau 715-261-6620 nrog cov lus nug.