Los ntawm Shereen Siewert

Ib tus menyuam tub hnub nyoog 2 xyoos tuag tom qab raug kaw ntawm lub thoob thiab sab caj npab ntawm tus tub sab swb saum Waupaca County ua liaj ua teb, cov tub ceev xwm hais.

Tuam Tsev Hauv Nroog Waupaca Cov Chaw Sib Tham Xov Tooj tau txais 911 hu thaum 6 teev tsaus ntuj hnub Monday thiab tau teb rau daim teb, hauv lub nroog Saint Lawrence. Tub ceev xwm hais tias tus tub hluas ntawd caij tsheb hla kev thiab tau pliav tsawg.

Tus menyuam raug thauj los ntawm Theda Star mus rau Thedacare Medical Center hauv Neenah thiab tau pauv mus rau Tsev Kho Mob Menyuam yaus hauv Milwaukee, qhov chaw nws tuag vim nws raug mob.

Cov npe tseem raug tiv thaiv thaum tseem muaj kev tshawb xyuas. Lub Tsev Haujlwm Hauv Nroog Waupaca tau txais kev pabcuam los ntawm Iola Thaj Chaw Tos Tos, Ogdensburg / Saint Lawrence Area First Responders, Gold Cross, Theda Star Air Medical thiab Ogdensburg / Saint Lawrence Cheeb Tsam Hluav Taws.