Los ntawm Shereen Siewert

Cov neeg ua haujlwm thaum muaj xwm ceev tau teb Hnub Wednesday rau Dells ntawm Eau Claire County Park rau ib daim ntawv tshaj tawm ntawm tus neeg ua luam dej uas tau rub los ntawm dej tom qab tau xau dej rau ob peb feeb.

Tus tub hluas tau ua pa thaum nws rub tawm hauv dej los tab sis tsis teb tam sim ntawd. Qhov xwm txheej tau tshaj tawm txog thaum 2:45 teev tav su Wednesday.

Cov neeg tsim teb tau teb rau lub puam ntawm lub tiaj ua si.

Tus neeg mob rov zoo li qub thiab tsis raug mob hnyav. Nws ceeb toom tsis pub dhau ob peb feeb ntawm cov neeg ua haujlwm cawm.