Lub National Weather Service tau tshaj tawm tias yuav muaj cua daj cua dub ceeb toom rau Wausau thiab Marathon County rau hnub Thursday.

Cia siab tias cua hlob txog li 60 mph, los nag thiab los ntau me me los nag li cua daj cua dub hlob mus.

Tib neeg yuav tsum nrhiav chaw nyob sab hauv tsev txog thaum nag xob nag cua. Qhov kev ceeb toom no pib siv tau txog 7 teev tsaus ntuj

Hauv sab qaum teb Wisconsin lub cua daj cua dub ua rau muaj kev puas tsuaj loj nrog cov ntawv ceeb toom ntawm cov ntoo xaim thiab cov xaim hluav taws xob.

Zaj dab neeg no yuav hloov kho yog tias cov lus ceeb toom ncua ntxiv.