WAUSAU - Lub Chaw Pabcuam Tiv Thaiv Zej Zog PUB-19 Chaw Tshuaj Tiv Thaiv ntawm Northcentral Technical College hauv Wausau yuav qhib rau tsawg kawg ib lub lim tiam ntxiv.

Lub chaw kho mob qhib txij thaum 5 teev tsaus ntuj hnub no, Lub Xya Hli 20, thiab txij 11 teev sawv ntxov txog 3 teev tsaus ntuj 23 Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Lag Luam thiab Kev Lag Luam, 1000 W. Campus Drive. Tsis tas yuav teem sijhawm.

Lub chaw kho mob no siv ob qho tshuaj tiv thaiv Pfizer (ob koob tshuaj - pom zoo rau cov hnub nyoog 12+ xyoo) thiab Johnson & Johnson (ib koob - tau pom zoo rau cov hnub nyoog 18+). Cov muaj hnub nyoog 12 txog 17 xyoos yuav tsum muaj kev pom zoo los ntawm niam txiv tuaj txhaj tshuaj tiv thaiv.

Hu rau 844-684-1064 lossis mus ntsib txhaj tshuaj tiv thaiv.wi.gov kom paub meej tias muaj.