WAUSAU - Lub Yim Hli no, Lub Tsev Haujlwm Marathon Hauv Pej Xeem yuav muab Grab & Go pub dawb rau cov neeg laus. Yuav muaj cov khoom siv ntawm txhua cuaj lub chaw MCPL txij Lub Yim Hli 2 txog Lub Yim Hli Tim 27.  

Txhua cov khoom siv yuav muaj cov xov xim, hlaws dai thiab ib daim keychain los tsim koj macramé keychain. Cov lus qhia ntxaws ntxaws yuav muab. Ua tus keychain khaws cia rau koj tus kheej, lossis muab koj cov keychain uas tau ua tiav rau ib tus neeg ua khoom plig uas muaj kev xav zoo.

Cov khoom siv yog pub dawb thiab muaj thaum cov khoom siv kawg. Txwv ib qho khoom siv rau ib tus neeg laus. Yog xav paub ntxiv, hu 715-261-7230 lossis mus saib https://www.mcpl.us/events/10377.