POINT POINT - Cov qhabnias xeem tau sai los ntawm COVID-19, muaj rau cov neeg zej zog nyob hauv txhua peb lub tsev kawm qib siab University of Wisconsin-Stevens Point nyob rau lub caij ntuj sov no, yuav muaj nyob rau ntawm thaj chaw tshiab ntawm Stevens Point thaj chaw.

Pib Lub Yim Hli 2, BinaxNow tshuaj ntsuam kev kawm yuav muaj nyob hauv Chav Kawm Tshawb Fawb, Chav C124, 2001 Plaub Plaub Chaw Nres Tsheb, Stevens Point. Muaj chaw nres tsheb nyob rau ntau Lot raws ntug kev Isadore lossis Lot D tom qab Lub Tsev Kawm Txuj Ci.

Cov kev sim no, nrog cov txiaj ntsig tau nyob rau hauv 15 feeb, qhia rau hauv Stevens Point Hnub Monday txog Friday txij thaum 8 teev sawv ntxov txog 4 teev tsaus ntuj http://covidappt.uwsp.edu/point.

Kev kuaj tseem muaj nyob rau hauv Marshfield thiab Wausau:

Yog muaj lus nug, hu rau NPID tus xov tooj ntawm covid@uwsp.edu los yog 715-346-2619.