Los ntawm Shereen Siewert

Nrog ntau dua 3,500 tus neeg nyob hauv cheeb tsam tseem tsis muaj zog nram qab no muaj cua daj cua dub loj heev los ntog thoob plaws xeev Wisconsin, ntau lub chaw haujlwm Marathon County tau muab kev pab rau cov neeg nyob hauv xav tau zaub mov thiab hluav taws xob.

American Red Cross yuav ua haujlwm tos txais qhua thaum 5 teev tsaus ntuj txog 8 teev tsaus ntuj Hnub Thursday ntawm New Hope Community Church, 229375 County Road J, Wausau. Muaj, cov khoom noj txom ncauj tau muaj hluav taws xob rau them cov xov tooj.

Hnub Friday, Salvation Army ntawm Marathon County yuav qhib lawv qhov chaw 202 Callon St. hauv Wausau thaum 8:30 teev sawv ntxov txog 4 teev tsaus ntuj Noj su yuav tau txais thaum 11:30 teev sawv ntxov txog 12:30 teev tsaus ntuj, nrog mov ci thiab khoom noj kuj muaj.

Lub zog yuav muaj los them xov tooj lossis lwm yam khoom siv.

Ib qho ntxiv, tag nrho cuaj lub Marathon Lub Chaw Qiv Ntawv yog qhib rau pej xeem thiab muaj rau cov neeg xav tau them khoom siv. Yog xav paub ntxiv txog cov sijhawm thiab qhov chaw nyob ze koj tshaj plaws, hu rau 715-261-7200.