Aspirus Wausau Tsev Kho Mob

Jesse Martin thiab Christine Waupekenay tshaj tawm hnub yug ntawm lawv tus tub Xtormason Gunther, yug thaum 2:39 teev tsaus ntuj Lub Kaum Hli 20, 2021. Xtormason hnyav 7 phaus.

Hunter Kaatz thiab Ashley Beck tshaj tawm hnub yug ntawm lawv tus ntxhais Melody Ann, yug thaum 9:32 teev sawv ntxov Lub Kaum Hli 19, 2021. Melody hnyav 7 phaus, 5 ooj.

Brandon Woller thiab Lauren Patterson tshaj tawm hnub yug ntawm lawv tus ntxhais Eleanor Sage, yug thaum 3:43 teev tsaus ntuj Lub Kaum Hli 18, 2021. Eleanor hnyav 7 phaus, 11 ooj.

Kyle thiab Katelyn Platteter tshaj tawm lawv tus tub Luka Dean yug thaum 1:10 teev tsaus ntuj Lub Kaum Hli 17, 2021. Luka hnyav 7 phaus, 11 ooj.

David Cheng thiab Tina Murray tshaj tawm lawv tus tub Liam Ntug William yug thaum 12:49 teev sawv ntxov Lub Kaum Hli 21, 2021. Liam hnyav 8 phaus, 9 ooj.