Aspirus Wausau Tsev Kho Mob

Marshall thiab Michele Hulce tshaj tawm hnub yug ntawm lawv tus tub Mateo Michael, yug thaum 1:11 teev tsaus ntuj Kaum Ib Hlis 12, 2021. Mateo hnyav 8 phaus.

Jordan Berlik thiab Elisha Kell tshaj tawm hnub yug ntawm lawv tus ntxhais Gwenivere Grace, yug thaum 6:46 teev sawv ntxov Kaum Ib Hlis 12, 2021. Gwenivere hnyav 8 phaus, 6 ooj.

Michael thiab Melissa Behnke tshaj tawm lawv tus ntxhais Sophia Elizabeth yug thaum 8:03 teev sawv ntxov Kaum Ib Hlis 11, 2021, thiab tus tub Layne Michael, yug thaum 8:04 teev sawv ntxov Kaum Ib Hlis 11, 2021. Sophia hnyav 5 phaus, 7 ooj. Layne hnyav 5 phaus, 12 ooj.

Bryan thiab Abby Crownover tshaj tawm lawv tus ntxhais River Jolene yug thaum 12:38 teev tsaus ntuj Kaum Ib Hlis 16, 2021. River hnyav 6 phaus.