MERRILL - Raws li Aspirus Health txuas ntxiv mus rau hauv cov chaw kho mob thiab tsev kho mob uas nws tau txais los ntawm Ascension, nws kuj tseem yuav tshuaj xyuas txoj hauv kev los muab kev saib xyuas zoo tshaj plaws rau txhua tus neeg mob.

Cov neeg mob raug pom ntawm Ascension Medical Group – Merrill, 3430 E. Main St., tam sim no yuav pom ntawm Aspirus Merrill Clinic, 3333 E. Main St., pib lub Kaum Ob Hlis 1.

AMG - Merrill cov neeg mob qib kev saib xyuas tau nthuav dav, vim tias tam sim no lawv yuav nkag mus rau qhov chaw kuaj mob, nrog rau mammography.

Txhua tus kws kho mob tam sim no ntawm AMG - Merrill yuav pom lawv cov neeg mob ntawm Aspirus Merrill Clinic; cov neeg mob tsis tas yuav ua dab tsi ntxiv.

Leej twg muaj lus nug hu tau rau 715-539-5600.