Aspirus Wausau Tsev Kho Mob

Janice thiab Riana Reeves tshaj tawm hnub yug ntawm lawv tus ntxhais Layla Sofia, yug thaum 7:01 teev sawv ntxov Kaum Ib Hlis 17, 2021. Layla hnyav 8 phaus, 13 ooj.

Zachary thiab Brittany Dvorak tshaj tawm hnub yug ntawm lawv tus tub Jett Wilfred, yug thaum 9:36 teev tsaus ntuj Kaum Ib Hlis 16, 2021. Jett hnyav 7 phaus, 10 ooj.

Mitchell thiab Taylor Dye tshaj tawm lawv tus tub Eli David yug thaum 3:14 teev tsaus ntuj Lub Kaum Ib Hlis 17, 2021. Eli hnyav 8 phaus, 6 ooj.