Drunken tsav tsheb, npaj kom xa cov yeeb dawb thiab yeeb tshuaj xas, tub sab nyiag, kev tsim txom thiab kev ua phem ntawm cov xwm txheej hauv Everest Metro Tub Ceev Xwm Lub Tuam Tsev Teev Npe rau lub Kaum Ib Hlis 20 txog Kaum Ib Hlis 26.

EMPD-11-20-21-to-11-26-2021