Wausau Tsav & Tshawb Xyuas

Lub Tsev Kawm Ntawv Wausau tam sim no lees txais cov txiaj ntsig ntawm kev sim tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 sai ntxiv nrog rau cov txiaj ntsig ntawm PCR.

Cov tub ntxhais kawm thiab cov neeg ua haujlwm, nrog rau lawv cov neeg hauv tsev neeg tam sim no, tuaj yeem kuaj tus kab mob COVID-19 yam tsis tau them nqi. Hauv paus tsev kawm ntawv muaj ob lub chaw kuaj mob COVID-19 mobile muaj, cov thawj coj tau hais. Cov chav no muaj ob qho tib si PCR thiab kev kuaj tshuaj antigen sai. Saib cov sij hawm, hauv qab no.

COVID-19 cov chaw kuaj mob mobile tsis muaj nyob rau lub caij ntuj no so tab sis yuav rov qab los rau Lub Ib Hlis 3.

Mobile unit teem sij hawm:

Saib hauv koog tsev kawm ntawv nplooj ntawv xov xwm COVID-19 no.