MILWAUKEE (AP) - Wisconsin lub tsev kawm ntawv loj tshaj plaws, Milwaukee Public Schools, yuav hloov mus rau kev qhia ntawv virtual pib hnub Tuesday vim muaj kev nce qib ntawm cov neeg ua haujlwm kuaj pom zoo rau COVID-19.

"MPS tau teem sijhawm rov pib dua kev kawm ntawm tus kheej thaum Lub Ib Hlis 4, 2022, tab sis vim muaj kev nthuav dav ntawm cov neeg ua haujlwm zoo COVID-19 hauv cheeb tsam, qhov kev ntsuas kev nyab xeeb no tau raug coj los siv," koog tsev kawm ntawv tau hais hauv nqe lus.

Hauv paus tsev kawm ntawv hais tias nws lub hom phiaj yog rov qab mus kawm ntawm tus kheej rau hnub Monday, Lub Ib Hlis 10.

Cov tub ntxhais kawm thiab cov neeg ua haujlwm uas xav kuaj tus kab mob COVID-19 tuaj yeem ua tau rau hnub Monday, Lub Ib Hlis 3 ntawm rau MPS qhov chaw. Hauv paus tsev kawm ntawv hais tias thaum rov pib kawm ntawm tus kheej, kev xeem yuav muaj rau cov tub ntxhais kawm thiab cov neeg ua haujlwm ntawm txhua qhov chaw kawm MPS.

Ntau tshaj 75,000 tus menyuam kawm ntawv tuaj koom MPS cov tsev kawm ntawv.