Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Nroog Marathon tam sim no muaj COVID-19 Cov Kev Pabcuam rau cov neeg nyob hauv Marathon County uas nrhiav kev qhia txog COVID-19.

Cov neeg nyob nrog cov lus nug ntsig txog COVID-19 kev cais tawm, cais tawm, kuaj lossis txhaj tshuaj tiv thaiv tuaj yeem hu rau 715-261-1999. Cov chaw pabcuam yuav raug ua haujlwm los ntawm 8 teev sawv ntxov txog 4:30 teev tsaus ntuj Hnub Monday txog Friday.

Koj tsis tas yuav hnov ​​​​los ntawm lub tuam tsev saib xyuas kev noj qab haus huv kom pib cais tawm yog tias koj tau kuaj pom zoo lossis pib cais tawm yog tias koj paub tias koj yog ib tus neeg nyob ze ntawm tus neeg uas muaj COVID-19.

Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Nroog Marathon yuav txuas ntxiv xa tsab ntawv qhia kev cais tawm mus rau txhua tus neeg nyob hauv Marathon County uas tau kuaj pom qhov zoo ntawm COVID-19.

Yog xav paub ntxiv txog COVID-19 cov lus qhia thiab cov ntaub ntawv, mus saib https://www.co.marathon.wi.us/Departments/HealthDepartment/COVID19.aspx.