YUAV TSUM: David J. Freda, 45, ntawm Wausau. Lub Ib Hlis 13, 2022: Kev nyiag khoom thaum muaj riam phom txaus ntshai, qib thib ob ua rau muaj kev nyab xeeb tsis txaus ntseeg, taug kev, strangulation thiab ua tsis taus pa, kev coj tsis zoo, roj teeb, dhia dhia

Wausau Tsav & Tshawb Xyuas

Tus kws sau ntawv sau tseg: Lub lim tiam no ntawm Wausau Pilot & Kev tshuaj xyuas tau tshaj tawm hauv cov lus teb rau cov neeg nyeem txhawj xeeb txog kev ua phem txhaum cai thiab kev nyab xeeb hauv cheeb tsam Wausau thiab kom cov neeg nyeem paub txog lawv cov zej zog.

Wausau Pilot & Kev tshuaj xyuas tsis tshaj tawm cov duab ntawm cov menyuam yaus, tshwj tsis yog muaj xwm txheej hnyav, txiav txim siab raws qhov xwm txheej. Wisconsin kho cov neeg muaj hnub nyoog 17 xyoo ua cov neeg laus hauv txoj kev ncaj ncees txhaum cai. Cov nqi raug nplua tsuas yog teev yog tias lawv raug foob nrog kev ua txhaum cai hauv ib kis.

Yog tias kev ua txhaum cai raug txheeb xyuas raws li tau tso tseg lossis txo qis mus rau qhov ua txhaum cai, cov duab yuav raug tshem tawm thaum thov tom qab xa email editor@wausaupilotandreview.com thiab pov thawj los ntawm lub tsev hais plaub.

Txhua daim duab tau txais kev tso cai los ntawm Marathon County Sheriff's Department thiab raug suav hais tias yog pej xeem cov ntaub ntawv hauv xeev Wisconsin.

Txhua daim duab tau txais kev tso cai los ntawm Marathon County Sheriff's Department thiab raug suav hais tias yog pej xeem cov ntaub ntawv hauv xeev Wisconsin.

Email editor@wausaupilotandreview.com nrog cov lus nug lossis kev txhawj xeeb.

Koj raug qhia tias kev foob tsuas yog kev liam thiab tias tus neeg raug foob raug suav tias tsis muaj txim txog thaum thiab tshwj tsis yog muaj pov thawj ua txhaum.