Aspirus Wausau Tsev Kho Mob

Yakhauj thiab Melissa Toldness tshaj tawm lawv tus ntxhais Lucia Simone yug thaum 12:12 teev tsaus ntuj Lub Ob Hlis 22, 2022. Lucia hnyav 5 phaus, 15 ooj.

Justin thiab Maria Rosa Cyzan tshaj tawm hnub yug ntawm lawv tus tub Shadow Carias, yug thaum 3:49 teev tsaus ntuj Lub Ob Hlis 23, 2022. Duab ntxoov ntxoo hnyav 7 phaus, 3 ooj.

Christopher thiab Danielle Maloney tshaj tawm hnub yug ntawm lawv tus ntxhais Reagan Eleanor, yug thaum 5:31 teev sawv ntxov Lub Ob Hlis 20, 2022. Reagan hnyav 8 phaus, 9 ooj.

Michael thiab Susan Chen tshaj tawm lawv tus ntxhais Carlisle Marie yug thaum 12:05 teev tsaus ntuj Lub Ob Hlis 25, 2022. Carlisle hnyav 7 phaus, 5 ooj.