Aspirus Wausau Tsev Kho Mob

Jeff thiab Chelsea Kropf tshaj tawm hnub yug ntawm lawv tus tub Ethan Michael, yug thaum 11 teev tsaus ntuj lub Peb Hlis 2, 2022. Ethan hnyav 6 phaus, 11 ooj.

Corey thiab Heather Krull tshaj tawm lawv tus tub Cooper Scott yug thaum 5:50 teev tsaus ntuj Lub Ob Hlis 27, 2022. Cooper hnyav 7 phaus, 10 ooj.

Trevor thiab Lesa Vogel tshaj tawm lawv tus tub Ezra David yug thaum 1:15 teev sawv ntxov Lub Ob Hlis 24, 2022. Ezra hnyav 9 phaus, 10.5 ooj.

Mitchell thiab Amelia Lang tshaj tawm hnub yug ntawm lawv tus ntxhais Penelope Jean, yug thaum 12:58 teev tsaus ntuj Lub Peb Hlis 1, 2022. Penelope hnyav 7 phaus, 4 ooj.