Aspirus Wausau Tsev Kho Mob

Kathryn Delaney-Seamans tshaj tawm nws tus ntxhais Charlotte Casey yug thaum 6 teev tsaus ntuj Lub Peb Hlis 8, 2022. Charlotte hnyav 9 phaus, 6 ooj.

Kyle thiab Kelsey Franklin tshaj tawm hnub yug ntawm lawv tus tub Oakley Arnold, yug thaum 6:16 teev tsaus ntuj Lub Peb Hlis 10, 2022. Oakley hnyav 6 phaus, 1 ooj.

John thiab Stephanie Schmitt tshaj tawm lawv tus tub Jacob Leonard yug thaum 6:14 teev tsaus ntuj Lub Peb Hlis 12, 2022. Yakhauj hnyav 7 phaus, 13 ooj.

Jesse thiab Kelsey Koerner tshaj tawm hnub yug ntawm lawv tus ntxhais Ella Daisy, yug thaum 4:01 teev tsaus ntuj Lub Peb Hlis 13, 2022. Ella hnyav 7 phaus, 12 ooj.