Cov pej xeem raug caw kom tso tawm cov khoom rau ib lub zej zog Fiber Arts Swap thaum Lub Kaum Hli 10-14 ntawm Marathon County Public Library's Wausau Headquarters, 300 N. First St., Wausau. Cov neeg uas pub khoom rau kev sib pauv yuav muab cov tokens, uas lawv tuaj yeem siv thaum sib pauv thaum Lub Kaum Hli 15 thaum 10 teev sawv ntxov txog 2 teev tsaus ntuj (tseem ntawm MCPL Wausau). Dawb. Yog xav paub ntxiv, hu rau 715-261-7230.


Cov neeg laus tuaj yeem tuaj xyuas lub tsev qiv ntawv ntawm Spencer Branch, 105 S. Park St., Spencer, mus ua si cribbage thaum Lub Kaum Hli 11 thaum 1:30-2:30 teev tsaus ntuj Cov npav thiab cov rooj zaum txaj txaj yuav muaj thiab txais tos txhua qib kev txawj. Cov kev sib tham yav tom ntej yuav muaj nyob rau lub Kaum Ib Hlis 8 thiab Kaum Ob Hlis 13. Yog xav paub ntxiv, hu rau 715-659-3996.