Muab tso rau hauvkev xaiv tsa

Sau tus naj npawb ntawm cov nyiaj laus nyob hauv Wisconsin Lub Xeev Pawg Cai Lij Choj xyoo no

Los ntawm HOWARD HARDEE, Txoj Haujlwm Badger suav rau nws: Thaum Wisconsin cov cheeb tsam nom tswv tau rov ua dua tshiab, cov neeg tsim cai lij choj hauv lub xeev feem ntau mus rau qhov rooj. Lub voj voog kev xaiv tsa no tsis muaj qhov zam. Ua raws li Wisconsin Tsev Hais Plaub Qib Siab qhov kev txiav txim siab thaum lub Plaub Hlis los lees txais daim ntawv qhia kev cai lij choj kos los ntawm Republican cov neeg tsim cai lij choj, cov tswv cuab ntawm lub xeev Senate thiab Assembly yog [...]