Muab tso rau hauvkev xaiv tsa

Kev xaiv tsa: Cov txwj laus, tsev kawm ntawv kev xaiv tsa tsev kawm ntawv Wausau, lwm cov kev sib tw thaj tsam

Los ntawm Shereen Siewert Ntawm no yog cov txiaj ntsig rau Wausau-thaj tsam cov kev sib tw hauv lub Plaub Hlis 6, 2021 kev xaiv tsa. Cov yeej yog ua siab tawv. Rau tsev kawm ntawv Wausau Pawg Thawj Coj Saib tau, nyem qhov no. Txog ntawm lub zos Weston cov qhab nia, nyem qhov no. Marathon County Circuit Court Lub Tsev Hais Plaub 6: Daniel T. Cveykus: 9.864 (41.68%) Scott Corbett: 13,770 (58.19%) Cov lus pom zoo rau Lub Tsev Kawm Wausau […]