Chaw thau khoom Txheej xwm

«Txhua Txheej Xwm

  • Qhov kev tshwm sim tau dhau los.

Hmo Tseem Ceeb! @ Sawmill Brewery- Merrill

Tej zaum 19 @ 6: 00 pm - 9: 00 pm

|Kev Rov Qab Rov Qab Los (Saib tag nrho)

Ib qho xwm txheej txhua lub lim tiam uas pib thaum 6:00 teev tsaus ntuj hnub Wednesday, tshwm sim 9 zaug

Leej Twg: Tau txais ib pawg phooj ywg ua ke thiab nqis los. Cov pab pawg yuav tsum yog 2-4 tus neeg tab sis TSIS YUAV TSUM tau suav nrog tib cov neeg nyob rau ib lim tiam.
Thaum Twg thiab Qhov Twg: Txhua Hnub Wednesday thaum 6:00 teev tsaus ntuj txog 8:00 teev tsaus ntuj @ Lub Tuam Txhab Sawmill. Thov tuaj kom txog 15 feeb uantej yuav muab cov lus qhia.
Vim li cas: Qhia tawm koj cov kev paub random thiab muaj lub sijhawm zoo! Txhua lub lim tiam yuav muab rau cov pab uas muaj yeej!
Koj tsis tas yuav teev npe koj pab neeg ua ntej.