Muab tso rau hauvCovid-19

Lub Nroog Marathon qhib COVID cov peev txheej

Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Nroog Marathon tam sim no muaj COVID-19 Cov Kev Pabcuam rau cov neeg nyob hauv Marathon County uas nrhiav kev qhia txog COVID-19. Cov neeg nyob nrog cov lus nug ntsig txog COVID-19 kev cais tawm, cais tawm, kuaj lossis txhaj tshuaj tiv thaiv tuaj yeem hu rau 715-261-1999. Cov kab kev pabcuam yuav raug ua haujlwm los ntawm 8 teev sawv ntxov txog 4:30 teev tsaus ntuj Hnub Monday txog Friday. Koj tsis tas yuav hnov ​​[…]