Muab tso rau hauvCovid-19

Marathon County qhia meej txog kev txhaj tshuaj tiv thaiv

Hauv kev sib zog los daws cov lus nug ntau uas tau nug los ntawm Marathon County Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv txog Kev Tiv Thaiv Cov Qib-19, Marathon County Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Cov Ntaub Ntawv Xov Xwm Judy Burrows muaj li no: Tamsis no peb nyob rau Ntu 1A ntawm kev txhaj tshuaj tiv thaiv. Cov tshuaj tiv thaiv yog qhov tseem ceeb rau cov neeg ua haujlwm kho mob thiab cov neeg nyob hauv tsev laus thiab cov neeg ua haujlwm ntev. Peb yuav […]