Muab tso rau hauvHealth

Marshfield Clinic Health System muaj cov tshuaj tiv thaiv COVID-19 rau cov menyuam yaus hnub nyoog qis dua 5 xyoos

MARSHFIELD - Marshfield Clinic Health System cov neeg mob nrhiav cov tshuaj tiv thaiv menyuam yaus Pfizer-BioNTech thiab Moderna COVID-19 rau cov menyuam yaus hnub nyoog 6 hli txog 4 xyoos tam sim no tuaj yeem teem sijhawm teem sijhawm txhaj tshuaj. Lub Chaw Tiv Thaiv thiab Tiv Thaiv Kab Mob tau pom zoo kom txhua tus neeg muaj hnub nyoog 6 hli thiab laus dua tau txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19. Cov menyuam yaus hnub nyoog 6 hli txog 4 xyoos tau tsim nyog rau […]