Muab tso rau hauvCovid-19

Cov xwm txheej kuaj COVID-19 yuav muaj nyob hauv Wausau

WAUSAU - Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Nroog Marathon thiab Wisconsin National Guard yuav muaj kev kuaj dawb COVID-19 rau hnub Thursday lub Kaum Ib Hlis thiab xaiv hnub Thursday thiab hnub Saturday nyob rau lub Kaum Ob Hlis ntawm East Gate Hall hauv Marathon Park, 801 Garfield Ave., Wausau. Cov xwm txheej sim yuav muab kuaj PCR qhov ntswg qhov ntswg rau Wisconsin cov neeg nyob hauv 12 lub hlis hnub nyoog […]