Muab tso rau hauvlub tswv yim

Op-ed: Khiav UW System yog peb lub luag haujlwm

Tsev Kawm Qib Siab Wisconsin System muaj lub luag haujlwm tseem ceeb los qhib peb chav kawm rau lub Cuaj Hlis no kom xa cov neeg kawm ntawv tus kheej kev kawm tsim nyog thiab cov niam txiv xav tau. Thiab peb tab tom npaj ua qhov ntawd xwb. Hmoov tsis zoo, qee tus xav kom peb tsis quav ntsej peb txoj cai thiab lub luag haujlwm raws li Wisconsin txoj cai lij choj los tiv thaiv "kev noj qab haus huv, kev nyab xeeb, thiab kev noj qab haus huv ntawm [...]