Muab tso rau hauvkev xaiv tsa

Tus kws txiav txim plaub ntug rau tsoomfwv tuaj ua povthawj hauv cov ntawv foob kev xaiv tsa

MADISON, Wis. (AP) - Tsoom fwv teb chaws tus kws txiav txim plaub tau teem sijhawm los mloog cov lus sib cav rau hnub Wednesday vim li cas nws thiaj li yuav tsum ncua Wisconsin kev xaiv tsa lub caij nplooj ntoo hlav vim tias tus mob coronavirus txuas ntxiv mus thoob lub xeev. Kev xaiv tsa tseem tab tom yuav mus raws li tau teem tseg rau hnub Tuesday. Ntau lub xeev tau ncua lawv qhov kev xaiv tsa lub caij nplooj ntoo hlav los tiv thaiv cov neeg xaiv tsa […]