Muab tso rau hauvlub tswv yim

OpEd: UW System tsim nyog koj qhov kev txhawb nqa, ntsib kev nyuaj siab

Los ntawm Tommy Thompson, tus thawj tswj hwm, University of Wisconsin System Thaum kuv tawm ntawm kuv niam kuv txiv cov liaj teb hauv Elroy mus koom UW-Madison, peb pluag heev kuv nqa kuv cov khoom hauv hnab ntawv es tsis yog lub thawv rau khaub ncaws. Kuv tau mus kawm tiav txoj cai lij choj, ua haujlwm hauv kev tsim cai lij choj, raug xaiv plaub lub luag haujlwm ua tus tswv xeev, […]