Muab tso rau hauvkev xaiv tsa

Wisconsin tus kws txiav txim plaub ua plaub ntug plaub ntug tshaj tawm TV tshaj tawm

MILWAUKEE (CN) - Tus kws txiav txim plaub hauv Wisconsin tau khiav mus rau lub rooj zaum ntawm lub xeev lub tsev hais plaub loj tshaj plaws tau foob ob pawg neeg saib xyuas kev noj qab haus huv rau hnub Friday, thov tias lawv tau tshaj tawm TV nrog cov lus tsis tseeb txog nws lub luag haujlwm yav dhau los raug foob thiab txiav txim rau cov neeg ua txhaum cai deev luag poj luag txiv kom ua rau nws txoj kev sib tw puas tsuaj. Jill Karofsky qhov kev tsis txaus siab tau foob hauv Milwaukee County Circuit Court tsub uas [...]