Muab tso rau hauvHealth

Tsev Hais Plaub Qib Siab los ntsuas seb tus kws txiav txim plaub puas tuaj yeem xaj ivermectin los kho COVID-19

Wisconsin Lub Tsev Hais Plaub Siab Tshaj Lij yuav txiav txim plaub ntug uas nrhiav yuam lub tsev kho mob los tswj ivermectin rau tus neeg mob COVID-19. Lub Tsev Hais Plaub tau pom zoo los saib qhov teeb meem tom qab lub xeev lub tsev hais plaub txiav txim siab tsis lees txais qhov kev thov ntawm Waukesha County tus txiv neej uas xav kom tus kws txiav txim plaub ntug txiav txim rau tsev kho mob siv ivermectin rau […]