Tháng Ba-Hôn nhân-Giấy phép

Lưu ý: Ngày được ghi là ngày kết hôn.

Nguồn: Văn phòng Thư ký Quận Marathon