Sở Y tế Quận Marathon hiện có Đường dây Tài nguyên COVID-19 dành cho các cư dân Quận Marathon tìm kiếm hướng dẫn về COVID-19.

Người dân có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cách ly, kiểm dịch, xét nghiệm hoặc tiêm chủng COVID-19 có thể gọi số 715-261-1999. Đường dây tài nguyên sẽ có nhân viên từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Bạn không cần phải nghe thông tin từ bộ phận y tế để bắt đầu cách ly nếu bạn có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc bắt đầu cách ly nếu bạn biết rằng bạn là người tiếp xúc gần với người có COVID-19.

Sở Y tế Quận Marathon sẽ tiếp tục gửi thư hướng dẫn cách ly cho bất kỳ cư dân Quận Marathon nào có xét nghiệm COVID-19 dương tính được phòng thí nghiệm xác nhận.

Để biết thông tin và hướng dẫn đầy đủ về COVID-19, hãy truy cập https://www.co.marathon.wi.us/Departments/HealthDepartment/COVID19.aspx.