Các phi công của Đội Tuần tra Tiểu bang Wisconsin được thiết lập để theo dõi các vi phạm giao thông từ trên không trong tuần này.

Khi thời tiết cho phép, đơn vị hỗ trợ trên không của Tuần tra bang được thiết lập để tuần tra trong các khu vực sau: 

Tháng 8 2: Interstate-94 - Quận Waukesha

Tháng 8 3: Interstate-39 - Quận Portage

Tháng 8 4: Interstate-39/90 - Hạt Dane; và Xa lộ 64 - Quận St. Croix

Tháng 8 6: Quốc lộ 51 - Hạt Marathon