Được đăng trongBiz Briefs

Wisconsin River Partners hình thành ban cố vấn

WAUSAU - Wisconsin River Partners, một công ty đầu tư tư nhân với sứ mệnh bảo tồn và phát triển di sản của các công ty mà họ mua lại, đã thông báo rằng họ đã thành lập một ban cố vấn bao gồm các nhà lãnh đạo tư tưởng về dịch vụ tài chính, đầu tư và sản xuất với nhiều kinh nghiệm mua bán và sáp nhập. Jim Kemerling, Matt Kirchner, Ron Klimisch, Karen Monfre và Todd […]