Được đăng trongcộng đồng

Cơ hội tình nguyện của Hạt Marathon: Tuần 19 tháng XNUMX

Phản hồi với COVID-19. Để biết các hướng dẫn về an toàn, hãy xem trang web của United Way of Marathon County và phần Kết nối Tình nguyện viên tại unitedwaymc.org/. Hãy tuân thủ tất cả các khuyến nghị từ Chính phủ Liên bang, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh và Sở Y tế Quận Marathon. Nghĩ về Bạn / Cần Thẻ Khuyến khích. Faith in Action xin gửi thư “Thinking of You […]