Có một ý tưởng cho một câu chuyện? Có một mẹo tin tức hoặc thông cáo báo chí để chia sẻ? Gửi cho chúng tôi một dòng bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ bên dưới hoặc chỉ bằng cách gửi email editor@wausaupilotandreview.com.

Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số 715-843-5549.