Đang thực hiện

Hành trình thông qua đọc viết

Tham gia "Hành trình xuyên suốt khả năng đọc viết" của Wisconsin Literacy. Lắng nghe, học hỏi và tương tác với kinh nghiệm của những người đã cải thiện cuộc sống của họ thông qua việc học chữ. 1. Đăng ký tại https://bit.ly/take-the-journey-now2. Chọn các hoạt động từ bản đồ "Journey Through Literacy "3. Theo dõi tiến trình của bạn trên bản đồ4. Thu thập chứng nhận quà tặng của bạn - chỉ cần gửi bản đồ đã hoàn thành của bạn với sự đóng góp. […]

Miễn phí