Được đăng trongCovid-19

Hạt Marathon mở dòng tài nguyên COVID

Sở Y tế Quận Marathon hiện có Đường dây Tài nguyên COVID-19 dành cho các cư dân Quận Marathon tìm kiếm hướng dẫn về COVID-19. Người dân có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cách ly, kiểm dịch, xét nghiệm hoặc tiêm chủng COVID-19 có thể gọi số 715-261-1999. Đường dây tài nguyên sẽ có nhân viên từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Bạn không cần phải nghe […]