Được đăng trongtóm tắt kinh doanh

Biz Briefs: Tiến sĩ Eric Quivers chấp nhận ghế Hội ​​đồng Y tế & Dịch vụ Nhân sinh của Hạt Wood

MARSHFIELD - Giám đốc Y tế của Chương trình An ninh Y tế Tiến sĩ Eric Quivers, FAAP, FACC, đã đồng ý phục vụ trong Ban Y tế & Dịch vụ Nhân sinh (WCHHS) của Hạt Wood. Hội đồng giải quyết các nhu cầu về sức khỏe cộng đồng dựa trên Đánh giá Sức khỏe Cộng đồng (CHA) và Kế hoạch Cải thiện Sức khỏe Cộng đồng (CHIP) của quận để cung cấp các dịch vụ con người có chất lượng, hiệu quả về chi phí và dễ tiếp cận […]